Privacy en AVG Protocol

De Stichting Tennispark De Delftse Hout vindt het belangrijk om zorgvuldig met de persoonsgegevens van haar klanten/gasten om te gaan. Om die reden heeft de stichting deze privacy Reglement op de website geplaatst. Omdat u als klant/gast persoonsgegevens aan ons doorgeeft, heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de stichting toestemming gegeven gegevens over u vast te leggen.

 
 

Privacy

Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken…..